NL FR EN

Algemene voorwaarden koper

KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden en dat eenieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de toepassing van deze voorwaarden volledig aanvaardt.

1. Zitdag

De openbare verkoping heeft plaats bij mondeling bod en/of bij geschreven bieding. De toewijzing geschiedt aan de meestbiedende, per lot, tegen contante betaling. Ten tijde van de veiling dient de koper zijn naam, adres, telefoonnummer, identiteitskaartnummer en handtekening op de aankoopkaart van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. te vermelden, indien hij dit niet op voorhand heeft gedaan. De bieders moeten hun bod uitbrengen bij middel van het hen toegekende nummer. Bij bieding via Webcast moet de koper uiterlijk 5 uur voor aanvang van de opeenvolgende veilingsessies geregistreerd zijn door het registratieformulier op de website www.bernaerts.be te hebben ingevuld.

2. Verbintenis van de bieder

Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Nochtans heeft hij geen verhaal indien de verkoping om gelijk welke reden wordt gestaakt.

3. Leiding van de verkoopsverrichtingen, orde

De gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende de verkoping. In geval de vrijheid van opbod door geweld of bedreiging of door gelijk welk ander frauduleus middel belemmerd of gestoord wordt, is artikel 314 van het Strafwetboek van toepassing. Hij beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, rijzende ingevolge de verkoping, onder meer betreffende het bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder. De veilingmeester heeft onder meer het recht: het minimum van ieder bod te bepalen, het bod te weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt; in dat geval blijft de vorige bieder verbonden, de verkoping te staken zonder desbetreffend aan de bieders uitleg te geven, gelijk welk lot te verdelen, samen te voegen of terug te trekken uit de veiling. In geval een limietprijs werd vastgesteld door de inbrenger/verkoper, heeft KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. het recht voor rekening van de inbrenger/verkoper op te bieden. KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. behoudt zich het recht voor gelijk welk bod te weigeren dat gedaan wordt door onbekende kopers, tenzij zij in handen van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. een evenwaardig bedrag consigneren of een voldoende bankgarantie stellen.

4. Koper bij lastgeving of sterkmaking

De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat hij deze aan de veilingmeester dadelijk na afloop van de veiling opgeeft. De koper staat in voor de gegoedheid en de handelingsbekwaamheid van zijn lastgever; eenieder blijft aansprakelijk voor zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.

5.Waarborg

De toewijzing zal geschieden zonder volstrekte waarborg - omtrent onder meer authenticiteit - vanwege de optredende veilingmeester en de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. De goederen en kunstvoorwerpen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder volstrekte waarborg. De kopers worden geacht de goederen en kunstvoorwerpen te hebben bezichtigd en onderzocht en hun bod met kennis van zaken te hebben gedaan. De schattingprijzen zoals vermeld in de catalogus worden door het veilinghuis enkel ten informatieve titel verstrekt. De catalogus op papieren drager (ook gratis consulteerbaar en te downloaden op de website www.bernaerts.be) prevaleert op de elektronische. Uitzonderlijk kan de verkoop van een kunstvoorwerp geannuleerd worden en de toewijzingsprijs aan de koper worden terugbetaald als hij het aangekocht voorwerp binnen de maand retourneert met het bewijs dat het een vervalsing is, en voor zover dat het voorwerp in dezelfde staat en toestand verkeert als op het ogenblik van de veiling.

6. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid

Alle verplichtingen die uit de verkoop voortvloeien, rusten van rechtswege hoofdelijk en ondeelbaar, zowel wat de rechtspersonen als wat de natuurlijke personen betreft, op al degenen die voor gezamenlijke rekening kopen, op de uiteindelijke koper en degenen die voor hem gekocht hebben, op de borgen onderling en degenen voor wie zij zich borg stellen, alsook op de erfgenamen en rechtverkrijgenden van elk der bedoelde personen.

7. Betaling van de koopprijs en de kosten door de koper

Onmiddellijk na de veiling of bij de afhaling van de goederen moet de koper de koopprijs,
vermeerderd met 22% (23% bij werk op papier) op de toewijzingsprijs in de zaal en bij het afleveren van schriftelijke kooporders (fysiek of via email verzonden),
vermeerderd met 25% op de de toewijzingsprijs via telefoon,
of vermeerderd met 28% op de toewijzingsprijs via webcast,
tot slot vermeerderd met 30% op de toewijzingsprijs via de timed online sale, zgn. ‘Silent Sale’, inclusief BTW, voor de kosten, aan KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. betalen.
Bovendien geeft ieder lot aanleiding tot inning van administratiekosten ten bedrage van € 2 vermeerderd met het eventueel volgrecht op een origineel kunstwerk, toegewezen vanaf € 2.000, en wel als volgt: 4% van het deel van de toewijzingsprijs tot en met € 50.000,00; 3% van het deel van de toewijzingsprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000,00; 1% van het deel van de toewijzingsprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000,00; 0,50% van het deel van de toewijzingsprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000,00; 0,25% van het deel van de toewijzingsprijs boven € 500.000,01. Het volgrecht mag evenwel nooit meer bedragen dan € 12.500,00.
Het tarief van de eerste schijf, namelijk 4%, moet worden toegepast op het volledige bedrag dat binnen deze schijf valt. Enkel eurobiljetten (tot een bedrag van € 2.999 per item, kost inbegrepen) of een door een Belgische bank gewaarborgde cheque in euro (of Bancontact) zullen worden aanvaard ter betaling van de koopprijs en de kosten. De kosten van inning van cheques zijn ten laste van de koper. Dit moet op elke cheque vermeld worden. Betaling met kredietkaart zoals Visa, Mastercard of Eurocard brengt een meerkost met zich mee van 1,50%. Ingeval van betaling door middel van een nietgewaarborgde cheque kan de vrijgave van de goederen tot bij de creditering worden geschorst. Een commissie van 28% wordt gerekend voor biedingen via de live WEBCAST veilingen.

8. Schuldvergelijking - schuldvermenging

De koper kan zich niet beroepen op schuldvergelijking, noch op schuldvermenging, noch op artikel 1653 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek in verband met de stoornis van de koper.

9. Herveiling - rouwkoop

Indien de koper, degene aan wie een goed is toegewezen, de borg en/of de opgegeven lastgever in gebreke blijven de in deze voorwaarden voorgeschreven verplichtingen onmiddellijk te vervullen of aan één van de verkoopsvoorwaarden onmiddellijk te voldoen, dan kan het goed ten laste van hem aan wie het is toegewezen, weder verkocht worden bij rouwkoop. De wederverkoop geschiedt onder toezicht van de reeds aangezochte gerechtsdeurwaarder, onder dezelfde veilingvoorwaarden. De in gebreke gebleven koper is gehouden tot betaling van het verschil tussen de prijs waarvoor hij heeft gekocht en die van de herveiling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen in geval de herveiling een hogere verkoopprijs oplevert. Dat overschot komt ten goede aan de inbrenger/ verkoper of aan de massa van de samenlopende schuldeisers. De rouwkoper is daarenboven gehouden tot de betaling van de kosten veroorzaakt door zijn verzuim en door de herveiling, alsmede van de andere kosten van welke aard ook, onverminderd schadevergoeding om welke reden ook. Het overhandigen van een bankcheque die bij de eerste aanbieding niet terstond wordt betaald, geldt als verzuim van betaling, onverminderd de toepassing van de strafwet mocht daartoe aanleiding zijn, en de vergoeding van protest, disconto en andere kosten.

10. Eigendomsovergang - maatregelen tot bewaring

Vanaf de toewijzing is het risico voor rekening van de koper. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bij de toewijzing bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken. Onmiddellijk na toewijzing wordt het goed met de meeste zorg bewaard. De koper dient echter alle nuttige maatregelen te nemen tot bewaring van het goed. Vanaf de toewijzing blijven de goederen nog enkel ter plaatse op risico en ten laste van de koper, die alleen verantwoordelijk is voor het door hem aangekochte goed.

11. Staat van de goederen - bezichtiging

Daar de goederen en de kunstvoorwerpen te bezichtigen zijn voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden gebracht, wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat en de authenticiteit van de goederen en de kunstvoorwerpen. Hij heeft geen verhaal tegen KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V., de optredende gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuim in de beschrijving van de goederen en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen. Alle gegevens betreffende de goederen en de kunstvoorwerpen in de catalogi, de advertenties, de brochures of gelijk welke andere geschreven mededelingen van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V., en met name de beschrijving en/of de oorsprong of echtheid ervan, worden slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V., noch de instrumenterende gerechtsdeurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich. De veiling wordt voorafgegaan door een tentoonstelling gedurende dewelke KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. fysiek of op afstand ter beschikking van het publiek zullen staan om naar beste vermogen en weten inlichtingen te verstrekken; de tentoonstelling heeft tot doel een nauwkeurig onderzoek van de staat van bewaring en de kwaliteit en de authenticiteit van de goederen mogelijk te maken evenals een toelichting over de eventuele gebreken of onjuistheden in de beschrijvingen uit de catalogus te geven. Daarenboven kan het publiek een beroep doen op KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. of een deskundige door de liefhebber gekozen, met het oog op een diepergaand onderzoek, gedurende de gehele duur van de tentoonstelling. KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. is niet bereid tot terugname, indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de nieuwe omschrijving mondeling aan het publiek werd verstrekt. Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt, ook wanneer dit toevallig en/of onvrijwillig gebeurt. Ook de bepalingen van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze openbare verkoping van toepassing.

12. Ingenottreding - afhaling

De koper die de koopprijs en de kosten volledig heeft betaald, treedt in het genot van het verkochte goed. Bij de afhaling is de voorlegging van een aankoopkaart verplicht. Tijdens de veiling zelf mag geen enkel lot worden afgevoerd. Behoudens uitdrukkelijke instemming van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. zal geen enkel lot worden afgeleverd voor de integrale betaling van de koopprijs en de kosten. De schade aangericht bij het afhalen of verplaatsen van de goederen is ten laste en gevare en voor rekening van de koper. Als de termijn van afhaling is verstreken, zal een intrest van 1% per maand op de toewijzingsprijs aangerekend worden, met een minimum van € 5 per dag en per lot (voor administratie- en stockagekosten). Bovendien kunnen KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, brand, ongeval of iedere schade die aangericht zou kunnen worden aan niet afgehaalde loten na het verstrijken van de termijn van afhaling. Elk transport van aangekochte goederen zal in de regel door de koper zelf geregeld worden op zijn eigen verantwoordelijkheid. Op verzoek van de koper kunnen KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V., op kosten en risico van de koper, instaan voor de verzending van de voorwerpen. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, kortom alle formaliteiten en transport, zijn ten laste van de koper. Dergelijke verzending van aangekochte goederen aan de koper wordt in geen geval door het Veilinghuis verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen. Voor de afhaaltermijnen verwijzen we naar de specifieke voorwaarden, vermeld in de catalogus en op de website www.bernaerts.be.

13. Terugbetaling

In geval KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V., om welke reden ook, gehouden is tot terugbetaling van de aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kunnen worden aangerekend.

14. Geschreven en telefonische opdrachten

Aan de hand van een geschreven opdracht belasten KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. zich gratis met de aankooporders van haar cliënten. De aankoop van de loten zal zo goedkoop mogelijk geschieden in zoverre de limietprijzen of andere eventuele offertes dat toelaten. De opdrachten dienen schriftelijk per brief of per fax of via email te worden bevestigd, voorzien van de handtekening van de bieder. Een formulier voor geschreven bieding kan opgevraagd worden in de bureaus of tentoonstellingsruimte van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V.. De geschreven biedingen moeten degelijk ingevuld en ondertekend afgegeven worden aan KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. of aan haar medewerkers, 5 uren voor de aanvang van het mondeling bieden of hen per (aangetekende) brief zijn bereikt voor dit tijdstip, dit laatste op risico van de schriftelijke bieder bij eventuele laattijdige ontvangst van het geschreven bod. Deze biedingen zijn geen aankooporders of commissies, doch aankoopopdrachten aan de vermelde prijs. Bij gelijk bod heeft de mondelinge bieding voorrang op het geschreven bod. Indien er verscheidene geschreven aankoopopdrachten op eenzelfde lot, met gelijke bedragen het Veilinghuis bereiken en deze geschreven biedingen de hoogste biedingen op het kwestieuze lot zijn, zal het lot worden toegewezen aan diegene wiens aankoopopdracht het eerst het Veilinghuis heeft bereikt. De veilingmeester is niet verplicht het publiek hiervan vooraf te verwittigen. Noch het mislopen van een schriftelijk bod, noch de gebeurlijke niet-totstandkoming, verbreking van een telefoonverbinding of storing van het netwerk, zal tot schadevergoeding ten laste van het veilinghuis kunnen aanleiding geven. In geval van meerdere gelijke biedingen, zal de eerst ontvangen bieding voorrang krijgen. De mogelijkheid om schriftelijk, telefonisch of online te bieden is een gratis dienstverlening die geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. met zich brengt.

15. Schade

Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt.

16. Bevoegde rechtbank

Alle geschillen in verband met de verkoping vallen in voorkomend geval onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, ongeacht de woonplaats van de partijen. Voor geval een beroep wordt gedaan op vertalingen van deze voorwaarden van verkoop, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Contact

Bernaerts Auctioneers BV
Verlatstraat 16-22
Museumstraat 25
2000 Antwerpen
Belgiƫ

T +32 3 248 19 21
F +32 3 248 15 93
E info(at)bernaerts.be

contacteer ons

Inschrijven nieuwsbrief

Kantooruren

ma-vr: 9-12u / 13u30-17u30

Bankgegevens

Bank van Breda
Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen
IBAN BE02 6451 0493 5140
BIC/SWIFT JVBABE22

BTW BE0789572080

Links

Intakeformulier (schatting)
Registratie "Mijn account"
Vacatures

Last minute news


Gesloten op 11-11.
Fysieke ophalingen, expertises of afleveringen kunnen enkel op afspraak via mail, telefoon of de afsprakenagenda.

Lees meer...


Gewijzigde verkeerssituatie vanaf 3 oktober

Aanleg Zuidpark.
Vanaf 3 oktober tot voorjaar 2023 zal de Vlaamskaai afgesloten zijn.
Ons veilinghuis in de Verlatstraat blijft gemakkelijk bereikbaar via de Leopold De Waelplaats.

Lees meer...

Social Media

Samen met

Drouot Online Logo

Copyright 2022 Bernaerts.eu | privacy- en cookiebeleid | Algemene voorwaarden | Sitemap | Sitedesign by Ozalith.be