NL FR EN

ALGEMENE VOORWAARDEN INBRENGER

 1. Kunstveilingen Bernaerts N.V. handelt in ieder opzicht met betrekking tot alle voor verkoop ingebrachte goederen, als exclusief tussenpersoon van de inbrenger die dergelijke goederen met het oog op verkoop bij Kunstveilingen Bernaerts N.V. aflevert. Kunstveilingen Bernaerts N.V. verkoopt als commissionair in eigen naam en voor rekening van de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het aanvaarden van goederen verplicht Kunstveilingen Bernaerts N.V. er niet toe om deze te verkopen of in veiling te koop aan te bieden.
 3. Een commissie van 15% wordt door Kunstveilingen Bernaerts N.V. afgenomen op de bekomen hamerprijs.
 4. Geen enkel voorwerp ingeschreven voor veiling kan door de verkoper worden teruggenomen. De voorwerpen worden onherroepelijk toegewezen in de veiling aan de laatste bieder zonder dat enige beperking kan opgelegd worden aan Kunstveilingen Bernaerts N.V. tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 5. De verkoper bevestigt dat de ingeleverde goederen vroeger bestemd waren voor zijn persoonlijk gebruik en zijn rechtmatige eigendom uitmaken. Hij verklaart bovendien Kunstveilingen Bernaerts N.V. van alle verantwoordelijkheid van welke aard ook te ontslaan in geval van verkoop in veiling van de door hem ingebrachte goederen. De verkoper zal Kunstveilingen Bernaerts N.V. volledig schadeloos stellen in geval van klachten en betwistingen die zouden ontstaan in verband met de in zijn opdracht door Kunstveilingen Bernaerts N.V. verkochte of nog te verkopen goederen. In geval goederen deel zouden uitmaken van diefstal of onderhevig aan een (hangende) gerechtelijke beslissing blijft de verkoper altijd verantwoordelijk voor de terugbetaling aan Kunstveilingen Bernaerts N.V. van de netto opbrengst uit verkopen, dit op eenvoudig verzoek. Alle goederen worden aanvaard zonder limietprijs tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 6. In geval goederen in veiling een overeengekomen start- of limietprijs niet bereiken, worden ze ingehouden. Kunstveilingen Bernaerts N.V. zal deze stukken opnieuw aanbieden op de After Sale die loopt tot maandag 12u na de live-veiling. Desgevallend kan Kunstveilingen Bernaerts N.V. deze goederen opnieuw aanbieden op een of andere volgende live-veiling met een nieuwe limietprijs tot 50% op de initiële start- of limietprijs. Ter dekking van de onkosten zal 5% met een minimum van € 15 worden aangerekend op de overeengekomen waarde tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dit in geval van inhouding. Voor goederen met een waarde van minder dan € 3000 worden geen limieten aanvaard tenzij anders overeengekomen. Voor alle goederen die na verwittiging vanwege Kunstveilingen Bernaerts N.V. niet binnen de 21 dagen worden afgehaald door de verkoper, worden bewaringskosten aangerekend pro rata van € 5 per dag per kavel. Kunstveilingen Bernaerts N.V. behoudt zich het recht voor deze goederen te verkopen na hiervan de verkoper voorafgaandelijk op de hoogte te hebben gesteld om eventuele (bewarings)kosten te recupereren.
 7. De toezending van goederen aan Kunstveilingen Bernaerts N.V. dient franco te geschieden. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, etc. zijn ten laste van afzender-verkoper. Indien Kunstveilingen Bernaerts N.V. ontvangen goederen terugzendt naar de verkoper, gebeurt dit alleen en uitsluitend op risico en kosten van deze laatste. Deze terugzendingen worden in geen geval door Kunstveilingen Bernaerts N.V. verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen.
 8. Kunstveilingen Bernaerts N.V. zal de verkoper de netto-opbrengst van de verkoop uitbetalen na afhouding van haar commissie en eventuele andere overeengekomen kosten zoals restauratie, expertise, transport, etc. dit voor zover de Kunstveilingen Bernaerts N.V. op haar beurt reeds betalingen ontving van de koper. In geval van twijfel omtrent de solvabiliteit van de koper en/of betwisting over omschrijving of aard van een voorwerp of om welke reden ook, heeft de Kunstveilingen Bernaerts N.V. het recht de betaling aan de verkoper zolang uit te stellen tot de betaling van de koper bekomen is.
 9. De verkoper geeft Kunstveilingen Bernaerts N.V. de toelating van de door hem ingebrachte goederen te verkopen tegen verkoopsvoorwaarden die Kunstveilingen Bernaerts N.V. het meest aangewezen toeschijnen.
 10. Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door Kunstveilingen Bernaerts N.V. bevestigd worden, bestaan niet.
 11. De verkoper dient, wanneer hij btw-plichtige is en als dusdanig goederen verkoopt op voorhand alle nodige gegevens voor facturatie aan Kunstveilingen Bernaerts N.V. te verstrekken.
 12. De uitbetaling geschiedt vanaf vijf weken nadat de goederen in veiling worden gebracht, verkocht en betaald door de koper.
 13. De teruggave van onderhavig document is noodzakelijk én verplicht voor de afhaling van de goederen bij terugname.
 14. Onderhavig document geldt als basisovereenkomst en is bijgevolg niet geldig als expertiseverslag. In de periode tussen het opmaken van het document en het in veiling brengen van de goederen kunnen veranderingen, wijzigingen allerhande worden toegevoegd of weggelaten aan de initiële beschrijving, schatting- en/of limietprijs.
 15. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbank van Antwerpen.

Contact

Bernaerts Auctioneers BV
Verlatstraat 16-22
Museumstraat 25
2000 Antwerpen
Belgiƫ

T +32 3 248 19 21
F +32 3 248 15 93
E info(at)bernaerts.be

contacteer ons

Inschrijven nieuwsbrief

Kantooruren

ma-vr: 9-12u / 13u30-17u30

Bankgegevens

Bank van Breda
Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen
IBAN BE02 6451 0493 5140
BIC/SWIFT JVBABE22

BTW BE0789572080

Links

Intakeformulier (schatting)
Registratie "Mijn account"
Vacatures

Last minute news


Gesloten op 11-11.
Fysieke ophalingen, expertises of afleveringen kunnen enkel op afspraak via mail, telefoon of de afsprakenagenda.

Lees meer...


Gewijzigde verkeerssituatie vanaf 3 oktober

Aanleg Zuidpark.
Vanaf 3 oktober tot voorjaar 2023 zal de Vlaamskaai afgesloten zijn.
Ons veilinghuis in de Verlatstraat blijft gemakkelijk bereikbaar via de Leopold De Waelplaats.

Lees meer...

Social Media

Samen met

Drouot Online Logo

Copyright 2022 Bernaerts.eu | privacy- en cookiebeleid | Algemene voorwaarden | Sitemap | Sitedesign by Ozalith.be