Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden koper en verkoper

Algemene voorwaarden koper

De besloten vennootschap BERNAERTS AUCTIONEERS BV deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden en dat eenieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de toepassing van deze voorwaarden volledig aanvaardt.

1. Zitdag
De openbare verkoping heeft plaats bij mondeling bod , bij geschreven, telefonische of elektronische bieding. De toewijzing geschiedt aan de meestbiedende, per lot, tegen contante betaling. Ten tijde van de veiling dient de koper zijn naam, adres, telefoonnummer, identiteitskaartnummer en handtekening op de aankoopkaart van BERNAERTS AUCTIONEERS BV te vermelden, indien hij dit niet op voorhand heeft gedaan. De bieders moeten hun bod uitbrengen bij middel van het hen toegekende nummer. Bij elektronische bieding via een online live platform  moet de koper uiterlijk 5 uur voor aanvang van de opeenvolgende veilingsessies geregistreerd zijn door het registratieformulier op de website www.bernaerts.be of live.bernaerts.eu te hebben ingevuld.

2. Verbintenis van de bieder
Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Nochtans heeft hij geen verhaal indien de verkoping om gelijk welke reden wordt gestaakt.
BERNAERTS AUCTIONEERS BV mag, indien er sprake is van een nalatige koper, beslissen de koop te ontbinden en het kavel te verkopen aan de onderbieder. BERNAERTS AUCTIONEERS BV mag dan de kosten of gederfde inkomsten verhalen op de koper.

3. Leiding van de verkoopsverrichtingen, orde
De gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende de verkoping. Hij beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, die zich voordoen ingevolge de verkoping, onder meer betreffende het bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder. De veilingmeester heeft onder meer het recht: het minimum van ieder bod te bepalen, het bod te weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt- in dat geval blijft de vorige bieder verbonden- de verkoping te staken zonder desbetreffend aan de bieders uitleg te geven, gelijk welk lot te verdelen, samen te voegen of terug te trekken uit de veiling. In geval de vrijheid van opbod door geweld of bedreiging of door gelijk welk ander frauduleus middel belemmerd of gestoord wordt, is artikel 314 van het Strafwetboek van toepassing. In geval een limietprijs werd vastgesteld door de inbrenger/verkoper, heeft BERNAERTS AUCTIONEERS BV het recht voor rekening van de inbrenger/verkoper op te bieden. BERNAERTS AUCTIONEERS BV behoudt zich het recht voor gelijk welk bod te weigeren dat gedaan wordt door onbekende kopers.

4. Koper bij lastgeving of sterkmaking
De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat hij deze aan de veilingmeester dadelijk na afloop van de veiling opgeeft. De koper staat in voor de gegoedheid en de handelingsbekwaamheid van zijn lastgever; eenieder blijft aansprakelijk voor zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.

5. Waarborg
De toewijzing zal geschieden zonder volstrekte waarborg – omtrent onder meer authenticiteit – vanwege de optredende veilingmeester en de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. De goederen en kunstvoorwerpen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder volstrekte waarborg. De kopers worden geacht de goederen en kunstvoorwerpen te hebben bezichtigd en onderzocht en hun bod met kennis van zaken te hebben gedaan. De schattingsprijzen zoals vermeld in de catalogus worden door het veilinghuis enkel ten informatieve titel verstrekt. De elektronische catalogus is gratis online te consulteren en te downloaden op de website www.bernaerts.be. Uitzonderlijk kan de verkoop van een kunstvoorwerp geannuleerd worden en de toewijzingsprijs aan de koper worden terugbetaald als hij het aangekocht voorwerp binnen de maand na de veiling retourneert met het bewijs dat het een vervalsing is, en voor zover dat het voorwerp in dezelfde staat en toestand verkeert als op het ogenblik van de veiling.

6. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Alle verplichtingen die uit de verkoop voortvloeien, rusten van rechtswege hoofdelijk en ondeelbaar, zowel wat de rechtspersonen als wat de natuurlijke personen betreft, op al degenen die voor gezamenlijke rekening kopen, op de uiteindelijke koper en degenen die voor hem gekocht hebben, op de borgen onderling en degenen voor wie zij zich borg stellen, alsook op de erfgenamen en rechtverkrijgenden van elk der bedoelde personen.

7. Betaling van de koopprijs en de kosten door de koper
Onmiddellijk na de veiling of bij de afhaling van de goederen moet de koper tot 7 dagen na de veiling aan BERNAERTS AUCTIONEERS de totale kostprijs betalen. Dit is de toewijzingsprijs  vermeerderd met:
25%  voor kosten bij toewijzing in de zaal, bij toewijzing via telefoon en bij het afleveren van schriftelijke kooporders (fysiek of via email verzonden),
28% voor kosten bij toewijzing via een online live platform,
– of 30% voor kosten bij toewijzing op de Timed Online veiling en Aftersale.
In de kosten is BTW inbegrepen.
Bovendien geeft ieder lot aanleiding tot inning van administratiekosten ten bedrage van € 2.
Voor een origineel kunstwerk waarvan de kunstenaar minder dan 70 jaar overleden is, wordt de toewijzingsprijs vanaf € 2.000 eventueel vermeerderd met het volgrecht, , en wel als volgt:
– 4% van het deel van de toewijzingsprijs tot en met € 50.000,00;
– 3% van het deel van de toewijzingsprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000,00;
– 1% van het deel van de toewijzingsprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000,00;
– 0,50% van het deel van de toewijzingsprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000,00;
– 0,25% van het deel van de toewijzingsprijs boven € 500.000,00.
Het volgrecht mag evenwel nooit meer bedragen dan € 12.500.
Het tarief van de eerste schijf, namelijk 4%, moet worden toegepast op het volledige bedrag dat binnen deze schijf valt (wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007).
Alle aankopen dienen 7 dagen/weken na ontvangst van de afrekening worden betaald.
De betaling in euro kan gebeuren :
– contant  tot een maximum bedrag van 3000 euro, kosten inbegrepen
– per Bancontact
– per creditkaart
– per overschrijving op rekeningnummer  IBAN BE02 6451 0493 5140 en BIC JVBABE22
– digitaal met QR-code
Bij elke online veiling dient de koper opnieuw te registreren en de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.
De verkoop van de loten verloopt in de volgorde aangegeven in de catalogus. De biedingen beginnen aan ongeveer 75% van de laagste schatting (voor ‘online only’-veilingen start dit aan ongeveer 60% van de laagste schatting) en verhogen ongeveer met 10%.

8. Schuldvergelijking – schuldvermenging
De koper kan zich niet beroepen op schuldvergelijking, noch op schuldvermenging, noch op artikel 1653 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek in verband met de stoornis van de koper.

9. Herveiling – rouwkoop
Indien de koper, degene aan wie een goed is toegewezen, de borg en/of de opgegeven lastgever in gebreke blijven de in deze voorwaarden voorgeschreven verplichtingen onmiddellijk te vervullen of aan één van de verkoopsvoorwaarden onmiddellijk te voldoen, dan kan het goed ten laste van hem aan wie het is toegewezen, weder verkocht worden bij rouwkoop. De wederverkoop geschiedt onder toezicht van de reeds aangezochte gerechtsdeurwaarder, onder dezelfde veilingvoorwaarden. De in gebreke gebleven koper is gehouden tot betaling van het verschil tussen de prijs waarvoor hij heeft gekocht en die van de herveiling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen in geval de herveiling een hogere verkoopprijs oplevert. Dat overschot komt ten goede aan de inbrenger/ verkoper of aan de massa van de samenlopende schuldeisers. De rouwkoper is daarenboven gehouden tot de betaling van de kosten veroorzaakt door zijn verzuim en door de herveiling, alsmede van de andere kosten van welke aard ook, onverminderd schadevergoeding om welke reden ook. Het overhandigen van een bankcheque die bij de eerste aanbieding niet terstond wordt betaald, geldt als verzuim van betaling, onverminderd de toepassing van de strafwet mocht daartoe aanleiding zijn, en de vergoeding van protest, disconto en andere kosten.

10. Eigendomsovergang – maatregelen tot bewaring
Vanaf de toewijzing is het risico voor rekening van de koper. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bij de toewijzing bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken. Onmiddellijk na toewijzing wordt het goed met de meeste zorg bewaard. De koper dient echter alle nuttige maatregelen te nemen tot bewaring van het goed. Vanaf de toewijzing blijven de goederen nog enkel ter plaatse op risico en ten laste van de koper, die alleen verantwoordelijk is voor het door hem aangekochte goed.

11. Staat van de goederen – bezichtiging
Daar de goederen en de kunstvoorwerpen te bezichtigen zijn voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden gebracht, wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat en de authenticiteit van de goederen en de kunstvoorwerpen. Hij heeft geen verhaal tegen BERNAERTS AUCTIONEERS BV, de optredende gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuim in de beschrijving van de goederen en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen. Alle gegevens betreffende de goederen en de kunstvoorwerpen in de catalogi, de advertenties, de brochures of gelijk welke andere geschreven mededelingen van BERNAERTS AUCTIONEERS BV, en met name de beschrijving en/of de oorsprong of echtheid ervan, worden slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch BERNAERTS AUCTIONEERS BV, noch de instrumenterende gerechtsdeurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich. De veiling wordt voorafgegaan door een tentoonstelling gedurende dewelke BERNAERTS AUCTIONEERS BV fysiek of op afstand ter beschikking van het publiek zullen staan om naar beste vermogen en weten inlichtingen te verstrekken; de tentoonstelling heeft tot doel een nauwkeurig onderzoek van de staat van bewaring en de kwaliteit en de authenticiteit van de goederen mogelijk te maken evenals een toelichting over de eventuele gebreken of onjuistheden in de beschrijvingen uit de catalogus te geven. Daarenboven kan het publiek een beroep doen op BERNAERTS AUCTIONEERS BV of een deskundige door de liefhebber gekozen, met het oog op een diepergaand onderzoek, gedurende de gehele duur van de tentoonstelling. BERNAERTS AUCTIONEERS BV is niet bereid tot terugname, indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen of gepubliceerd met ‘status update’ in de online catalogus en de nieuwe omschrijving mondeling aan het publiek werd verstrekt. Ook de bepalingen van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze openbare verkoping van toepassing.

12. Afhaling
De koper die de koopprijs en de kosten volledig heeft betaald, treedt in het genot van het verkochte goed. Bij de afhaling is de voorlegging van een aankoopkaart verplicht. Behoudens uitdrukkelijke instemming van BERNAERTS AUCTIONEERS BV zal geen enkel lot worden afgeleverd voor de integrale betaling van de koopprijs en de kosten. De schade aangericht bij het afhalen of verplaatsen van de goederen is ten laste en gevare en voor rekening van de koper. Voor de afhaaltermijnen verwijzen we naar de specifieke voorwaarden, vermeld in de online catalogus en op de website www.bernaerts.be .Als de termijn van afhaling is verstreken, zal een intrest van 1% per maand op de toewijzingsprijs aangerekend worden, met een minimum van € 5 per dag en per lot (voor administratie- en stockagekosten). Bovendien kunnen BERNAERTS AUCTIONEERS BV niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, brand, ongeval of iedere schade die aangericht zou kunnen worden aan niet afgehaalde loten na het verstrijken van de termijn van afhaling. Elk transport van aangekochte goederen zal in de regel door de koper zelf geregeld worden op zijn eigen verantwoordelijkheid. Op verzoek van de koper kunnen BERNAERTS AUCTIONEERS BV, op kosten en risico van de koper, instaan voor de verzending van de voorwerpen. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, kortom alle formaliteiten en transport, zijn ten laste van de koper. Dergelijke verzending van aangekochte goederen aan de koper wordt in geen geval door het Veilinghuis verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen.

13. Terugbetaling
In geval BERNAERTS AUCTIONEERS BV, om welke reden ook, gehouden is tot terugbetaling van de aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kunnen worden aangerekend.

14. Geschreven en telefonische biedingen
Aan de hand van een geschreven opdracht belasten BERNAERTS AUCTIONEERS BV zich gratis met de aankooporders van haar cliënten. De aankoop van de loten zal zo goedkoop mogelijk geschieden in zoverre de limietprijzen of andere eventuele offertes dat toelaten. De opdrachten dienen schriftelijk per brief of per fax of via email te worden bevestigd, voorzien van de handtekening van de bieder. Een formulier voor geschreven bieding kan BERNAERTS AUCTIONEERS BV. De geschreven biedingen moeten degelijk ingevuld en ondertekend afgegeven worden aan BERNAERTS AUCTIONEERS BV of aan haar medewerkers, 5 uren voor de aanvang van het mondeling bieden of hen per (aangetekende) brief zijn bereikt voor dit tijdstip, dit laatste op risico van de schriftelijke bieder bij eventuele laattijdige ontvangst van het geschreven bod. Deze biedingen zijn geen aankooporders of commissies, doch aankoopopdrachten aan de vermelde prijs. Bij gelijk bod heeft de mondelinge bieding voorrang op het geschreven bod. Indien er verscheidene geschreven aankoopopdrachten op eenzelfde lot, met gelijke bedragen het Veilinghuis bereiken en deze geschreven biedingen de hoogste biedingen op het kwestieuze lot zijn, zal het lot worden toegewezen aan diegene wiens aankoopopdracht het eerst het Veilinghuis heeft bereikt. De veilingmeester is niet verplicht het publiek hiervan vooraf te verwittigen. Noch het mislopen van een schriftelijk bod, noch de gebeurlijke niet-totstandkoming, verbreking van een telefoonverbinding of storing van het netwerk, zal tot schadevergoeding ten laste van het veilinghuis kunnen aanleiding geven. In geval van meerdere gelijke biedingen, zal de eerst ontvangen bieding voorrang krijgen. De mogelijkheid om schriftelijk, telefonisch of online te bieden is een gratis dienstverlening die geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van BERNAERTS AUCTIONEERS BV met zich brengt.

15. Schade
Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt, ook wanneer dit toevallig en/of onvrijwillig gebeurt.

16. Gegevensbeheer
Persoonsgegevens die wij verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.
De wet van 15 augustus 2020 naar Belgisch recht ter implementering van de Europese Directieven 2018/843 en 2015/849 betreffende de preventie van witwasoperaties en/of van de financiering van terroristische activiteiten, verplicht alle actoren in de kunst- en antiquiteitenhandel, inclusief veilinghuizen, de identiteit te vragen en te registreren van alle betrokken partijen met een rekening ten bedrage van 10,000.00 euro of meer; voor een firma dienen ook de statuten of de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) opgevraagd.
Alle gegevens zijn exclusief ter discretie van het veilinghuis en zullen worden behandeld met de strikte inachtneming van de wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

17. Bevoegde rechtbank
Alle geschillen in verband met de verkoping vallen in voorkomend geval onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, ongeacht de woonplaats van de partijen. Voor geval een beroep wordt gedaan op vertalingen van deze voorwaarden van verkoop, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Laast bijgewerkt: 10 mei 2023.

 


Algemene voorwaarden verkoper

 1. Bernaerts Auctioneers BV handelt in ieder opzicht met betrekking tot alle voor verkoop ingebrachte goederen, als exclusief tussenpersoon van de inbrenger die dergelijke goederen met het oog op verkoop bij Bernaerts Auctioneers BV aflevert. Bernaerts Auctioneers BV verkoopt als commissionair in eigen naam en voor rekening van de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het aanvaarden van goederen verplicht Bernaerts Auctioneers BV er niet toe om deze te verkopen of in veiling te koop aan te bieden.
 3. Een commissie van 15% wordt door Bernaerts Auctioneers BV afgenomen op de bekomen hamerprijs.
 4. Geen enkel voorwerp ingeschreven voor veiling kan door de verkoper worden teruggenomen. De voorwerpen worden onherroepelijk toegewezen in de veiling aan de laatste bieder zonder dat enige beperking kan opgelegd worden aan Bernaerts Auctioneers BV tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 5. De verkoper bevestigt dat de ingeleverde goederen vroeger bestemd waren voor zijn persoonlijk gebruik en zijn rechtmatige eigendom uitmaken. Hij verklaart bovendien Bernaerts Auctioneers BV van alle verantwoordelijkheid van welke aard ook te ontslaan in geval van verkoop in veiling van de door hem ingebrachte goederen. De verkoper zal Bernaerts Auctioneers BV volledig schadeloos stellen in geval van klachten en betwistingen die zouden ontstaan in verband met de in zijn opdracht door Bernaerts Auctioneers BV verkochte of nog te verkopen goederen. In geval goederen deel zouden uitmaken van diefstal of onderhevig aan een (hangende) gerechtelijke beslissing blijft de verkoper altijd verantwoordelijk voor de terugbetaling aan Bernaerts Auctioneers BV van de netto opbrengst uit verkopen, dit op eenvoudig verzoek. Alle goederen worden aanvaard zonder limietprijs tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 6. In geval goederen in veiling een overeengekomen start- of limietprijs niet bereiken, worden ze ingehouden. Bernaerts Auctioneers BV zal deze stukken opnieuw aanbieden op de After Sale die loopt tot maandag 12u na de live-veiling. Desgevallend kan Bernaerts Auctioneers BV deze goederen opnieuw aanbieden op een of andere volgende live-veiling met een nieuwe limietprijs tot 50% op de initiële start- of limietprijs. Ter dekking van de onkosten zal 5% met een minimum van € 15 worden aangerekend op de overeengekomen waarde tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dit in geval van inhouding. Voor goederen met een waarde van minder dan € 3000 worden geen limieten aanvaard tenzij anders overeengekomen. Voor alle goederen die na verwittiging vanwege Bernaerts Auctioneers BV niet binnen de 21 dagen worden afgehaald door de verkoper, worden bewaringskosten aangerekend pro rata van € 5 per dag per kavel. Bernaerts Auctioneers BV behoudt zich het recht voor deze goederen te verkopen na hiervan de verkoper voorafgaandelijk op de hoogte te hebben gesteld om eventuele (bewarings)kosten te recupereren.
 7. De toezending van goederen aan Bernaerts Auctioneers BV dient franco te geschieden. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, etc. zijn ten laste van afzender-verkoper. Indien Bernaerts Auctioneers BV ontvangen goederen terugzendt naar de verkoper, gebeurt dit alleen en uitsluitend op risico en kosten van deze laatste. Deze terugzendingen worden in geen geval door Bernaerts Auctioneers BV verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen.
 8. Bernaerts Auctioneers BV zal de verkoper de netto-opbrengst van de verkoop uitbetalen na afhouding van haar commissie en eventuele andere overeengekomen kosten zoals restauratie, expertise, transport, etc. dit voor zover de Bernaerts Auctioneers BV op haar beurt reeds betalingen ontving van de koper. In geval van twijfel omtrent de solvabiliteit van de koper en/of betwisting over omschrijving of aard van een voorwerp of om welke reden ook, heeft de Bernaerts Auctioneers BV het recht de betaling aan de verkoper zolang uit te stellen tot de betaling van de koper bekomen is.
 9. De verkoper geeft Bernaerts Auctioneers BV de toelating van de door hem ingebrachte goederen te verkopen tegen verkoopsvoorwaarden die Bernaerts Auctioneers BV het meest aangewezen toeschijnen.
 10. Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door Bernaerts Auctioneers BV bevestigd worden, bestaan niet.
 11. De verkoper dient, wanneer hij btw-plichtige is en als dusdanig goederen verkoopt op voorhand alle nodige gegevens voor facturatie aan Bernaerts Auctioneers BV te verstrekken.
 12. De uitbetaling geschiedt vanaf vijf weken nadat de goederen in veiling worden gebracht, verkocht en betaald door de koper.
 13. De teruggave van onderhavig document is noodzakelijk én verplicht voor de afhaling van de goederen bij terugname.
 14. Onderhavig document geldt als basisovereenkomst en is bijgevolg niet geldig als expertiseverslag. In de periode tussen het opmaken van het document en het in veiling brengen van de goederen kunnen veranderingen, wijzigingen allerhande worden toegevoegd of weggelaten aan de initiële beschrijving, schatting- en/of limietprijs.
 15. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbank van Antwerpen.

Laatst bijgewerkt: 20 sept 2022.