Ga naar de inhoud

Hoe verkopen?

Heeft u kunstwerken die u graag wil laten veilen bij Bernaerts? Een schatting aanvragen kan snel en gemakkelijk.
We leggen het parcours uit.

 

Blader hier door onze infobrochure

1.
Aanbieden

Onze experten geven u graag advies over de waarde van uw kunstvoorwerpen.
Alles begint met het bezorgen van foto’s.

Lees meer...

STAP 1

Bezorg foto’s van de te schatten objecten
– via het intakeformulier op onze website
– via onze app Auctioneers Bernaerts
mail ze naar info(at)bernaerts.be

Een duidelijke foto van het stuk of enkele overzichtsfoto’s van de inboedel geven onze experten een eerste indruk over de kwaliteit en de verkoopwaardigheid van uw voorwerpen.
Een korte beschrijving, afmetingen en eventuele herkomst zijn belangrijk, alsook, indien mogelijk, handtekening, datum, materiaal en/of gebreken.
Deze schatting is gratis en vrijblijvend.

STAP 2

Hou uw mailbox in de gaten om het advies van onze experten te kennen.

STAP 3

Indien uit de mail blijkt dat de stukken in aanmerking komen voor veiling, maakt u een afspraak bij ons of komen wij bij u thuis.

Een schatting aan huis
Voor een inboedel, een grotere hoeveelheid kunstvoorwerpen of verzamelingen kunnen onze experten ter plaatse komen.

2.
Overeenkomen

Er wordt een contract (‘consignatieborderel’) opgemaakt met de verkoopsvoorwaarden en uw persoonlijke gegevens.

Lees meer...

Ook verneemt u in welk soort veiling uw stuk opgenomen wordt: in een Live of  Timed Online veiling.

Liefst levert u de goedgekeurde goederen af in de veilingzaal. Mits betaling kan er ook een transport geregeld worden.

Limietprijzen

In onderling overleg kan er een limietprijs afgesproken worden voor stukken met schatting vanaf € 5000.

Voor stukken met een schatting lager dan € 5000 geldt een ‘discrete limiet’ van 75% van de laagste schatting.
vb. schatting € 1000 – 1500, discrete limiet = € 750

In de Timed Online veiling gelden er geen limietprijzen.

3.
Kijkdagen
& veiling

Twee weken voor de aanvang van de tentoonstelling ontvangt u per mail of per post een overzicht van de stukken die zullen worden aangeboden, met lotnummer, datum en zitting van de veiling.

Lees meer...


Alle veilingloten komen online op onze site en op de digitale biedplatformen live.bernaerts.eu, Invaluable en Drouot. Vanaf dan kan u ook zelf zien of er reeds biedingen op uw stuk geplaatst werden.

Een week voor de veiling zijn er kijkdagen in onze zalen, waarbij geïnteresseerden de kunstvoorwerpen komen bekijken en onderzoeken.

U bent als verkoper uiteraard welkom om zowel de kijkdagen als de veiling bij te wonen. Beide zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Bovendien krijgt u als verkoper een gratis ticket voor ons Platformconcert, dat doorgaat op zondag van de kijkdagen. Dit is een klassiek concert tussen de kunstwerken met een introductie tot drie opmerkelijke kunstwerken die op de veiling zullen worden aangeboden. Gelieve hiervoor uw plaats te reserveren. 

4.
Na de veiling

U ontvangt de afrekening per mail of per post. Het netto bedrag wordt uitbetaald vijf weken na de veiling via overschrijving én enkel nadat het kavel intussen door de koper werd betaald.

Lees meer...

Op deze afrekening zal de hamerprijs worden vermeld minus de commissie en mogelijke bijkomende kosten zoals transport of eventuele expertise door een externe expert. 

Wat bij niet-verkoop?

 • Uw lot bleef ingehouden tijdens de Live veiling: het kan opnieuw worden aangeboden op onze online Aftersale, die eindigt op maandag na de Live veiling.
 • Uw lot bleef ook in de Aftersale ingehouden: het kan opnieuw worden aangeboden in een toekomstige veiling met sterk gereduceerde schatting OF u kan het terug komen ophalen.
 • Uw lot bleef ingehouden tijdens een Timed Online veiling: het lot dient ten laatste 21 dagen na afsluiten van deze veiling terug opgehaald.

Op vrijdag en tijdens de open schattingsdagen kunnen onze experten een waardebepaling geven van uw kunstwerk.
In de kalender en via de nieuwsbrief worden deze schattingsdagen ten gepaste tijde aangekondigd.

Een schattingsverslag

Onze experten kunnen op uw vraag een schattingsverslag opmaken, voor privé-gebruik, voor het notariaat of voor verzekeringsmaatschappijen.

De kosten voor een dergelijke expertise worden op voorhand met u besproken. Afhankelijk van de omvang van de inboedel of opdracht is deze forfaitair of op procentbasis.

Een forfaitaire schatting bedraagt:
€ 325 per uur (zijnde € 250 expertise en € 75 dictaat)
+ eventueel verder opzoekwerk ten burele aan € 125 per uur
+ verplaatsingskosten aan € 0,50 per km
+ 21% BTW.
Deze schattingskost kan niet worden gerecupereerd. 

Indien (een significante selectie van) de stukken op veiling worden gebracht is deze schatting aan huis gratis.

Veelgestelde vragen

Om te weten te komen of uw kunstvoorwerpen in aanmerking komen voor één van onze veilingen is het aangeraden om ons in eerste instantie enkele foto’s te bezorgen van de voorwerpen. Een duidelijke foto van het stuk of enkele overzichtsfoto’s van de inboedel geven onze experten een eerste indruk over de kwaliteit en de verkoopwaardigheid van uw antiquiteiten.

Let op, een waardebepaling kan u niet onmiddellijk verwachten. U kunt ons deze foto’s bezorgen via post, e-mail (expertise(at)bernaerts.be) of via dit formulier (link naar intakeform). Gelieve een korte beschrijving, afmetingen en eventuele herkomst te vermelden, alsook, indien mogelijk, handtekening, datum, materiaal en/of gebreken. In de mate van het mogelijke wordt uw aanvraag beantwoord binnen de week na verzending.

Krijgen uw goederen een positief advies, dan zullen we u vragen om met deze stukken op onze burelen langs te komen voor een meer accurate evaluatie. Deze schatting is gratis en vrijblijvend. Voor belangrijke stukken en grote inboedels komen we graag aan huis.

U kan op aanvraag een lijst verkrijgen van contacten waar we naar doorverwijzen indien bepaalde voorwerpen niet geschikt zijn voor een veiling bij Bernaerts.

Onze experts staan te uwer beschikking voor het opstellen van een schattingsverslag van uw kunstcollectie, geldend voor privé-gebruik, voor het notariaat of voor verzekeringsmaatschappijen. De kosten voor dergelijke expertise worden op voorhand besproken: afhankelijk van de omvang van de schatting is deze forfaitair of op procentbasis. In dit laatste geval wordt 3% gerekend op de minimale schattingswaarde. Belangrijk: dit percentage wordt u terugbetaald indien u binnen het jaar beslist het voorwerp/ de voorwerpen in veiling te brengen: er wordt dan geen 15% maar 12% commissie aangerekend. Zodoende wordt de schatting/ expertise kosteloos.

Een forfaitaire schatting bedraagt € 250 voor het eerste uur (€ 150 vanaf het tweede uur) plus verplaatsingskosten (à rato van € 0,50 per km) en BTW en kan niet worden gerecupereerd.

Dat is mogelijk, nadat u ons foto’s heeft bezorgd zodat we kunnen bepalen of uw kunstvoorwerpen in aanmerking komen voor één van onze veilingen.
Een expertise aan huis is namelijk gratis indien de stukken nadien op veiling verkocht worden.

De inbrengerscommissie bedraagt 15% van de hamerprijs.

Zitten vervat in de commissie: expertise, stockage, verzekering, fotografie.
Zitten niet vervat in de commissie: eventuele externe expertise, eventueel transport.

Na de verkoop van de goederen ontvangt u een afrekening met vermelding van de hamerprijs minus de commissie en mogelijke kosten (evt. transport of extra expertise). Het nettobedrag wordt uitbetaald vijf weken na de veiling via overschrijving op voorwaarde dat het kavel intussen werd betaald.

Op het consignatieborderel wordt voor elk item een indicatieve schatting meegegeven.

Er bestaan drie verschillende mogelijkheden wat betreft het vaststellen van limietprijzen:

 • voor stukken vanaf € 5000 is de laagste schatting de limietprijs.
  (schatting € 50 000 – 60 000, limietprijs = € 50 000)
 • voor stukken met een schatting lager dan € 5000 geldt een ‘discrete limiet’ van 75% van de laagste schatting.
  (schatting € 1000 – 1500, discrete limiet = € 750)
 • in de Timed Online-veiling is de startprijs 40% van de laagste schatting.
  (schatting € 300 – 400, startprijs = € 120)

Voorafgaand aan elke veiling organiseert Bernaerts kijkdagen, zodat potentiële kopers de aangeboden kunstvoorwerpen kunnen komen bezichtigen en onderzoeken. De tentoonstelling vindt telkens plaats van donderdag tot en met zondag voorafgaand aan de veiling doorlopend van 10 tot 18 uur. U bent uiteraard welkom om zowel de tentoonstelling als de veiling van uw goederen bij te wonen. U dient hiervoor niet te reserveren: de veiling is openbaar en voor iedereen toegankelijk. U krijgt als verkoper ook een gratis ticket voor onze Platformconcerten.

U ontvangt de week volgend op de veiling per mail of post een overzicht van de resultaten van uw geveilde objecten. Hierop staan de hamerprijzen per lot vermeld, alsook het nettobedrag (hamerprijzen – 15% commissie) dat overgeschreven zal worden op uw bankrekening, vijf weken na de afsluiting van de veiling en op voorwaarde dat het kavel ondertussen betaald werd door de koper.

Indien één of meerdere loten onverkocht bleven, is de keuze aan u: ofwel neemt u het lot terug, ofwel laat u het bij ons in consignatie en proberen wij het een tweede keer aan te bieden op een volgende veiling.
Let wel: bij tweede aanbieding dienen de schattingen verlaagd te worden, tot de helft van de initiële prijs. Wij raden u aan contact op te nemen met het veilinghuis om dit verder te bespreken.

Indien wij binnen een redelijke termijn niets van u vernemen, worden de loten automatisch opnieuw opgenomen in een volgende veiling. Loten die op een Timed Online-veiling werden ingehouden, zullen bij een tweede aanbieding mogelijk worden aangeboden met een startprijs van € 1.

Algemene voorwaarden verkoper

 1. Bernaerts Auctioneers BV handelt in ieder opzicht met betrekking tot alle voor verkoop ingebrachte goederen, als exclusief tussenpersoon van de inbrenger die dergelijke goederen met het oog op verkoop bij Bernaerts Auctioneers BV aflevert. Bernaerts Auctioneers BV verkoopt als commissionair in eigen naam en voor rekening van de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het aanvaarden van goederen verplicht Bernaerts Auctioneers BV er niet toe om deze te verkopen of in veiling te koop aan te bieden.
 3. Een commissie van 15% wordt door Bernaerts Auctioneers BV afgenomen op de bekomen hamerprijs.
 4. Geen enkel voorwerp ingeschreven voor veiling kan door de verkoper worden teruggenomen. De voorwerpen worden onherroepelijk toegewezen in de veiling aan de laatste bieder zonder dat enige beperking kan opgelegd worden aan Bernaerts Auctioneers BV tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 5. De verkoper bevestigt dat de ingeleverde goederen vroeger bestemd waren voor zijn persoonlijk gebruik en zijn rechtmatige eigendom uitmaken. Hij verklaart bovendien Bernaerts Auctioneers BV van alle verantwoordelijkheid van welke aard ook te ontslaan in geval van verkoop in veiling van de door hem ingebrachte goederen. De verkoper zal Bernaerts Auctioneers BV volledig schadeloos stellen in geval van klachten en betwistingen die zouden ontstaan in verband met de in zijn opdracht door Bernaerts Auctioneers BV verkochte of nog te verkopen goederen. In geval goederen deel zouden uitmaken van diefstal of onderhevig aan een (hangende) gerechtelijke beslissing blijft de verkoper altijd verantwoordelijk voor de terugbetaling aan Bernaerts Auctioneers BV van de netto opbrengst uit verkopen, dit op eenvoudig verzoek. Alle goederen worden aanvaard zonder limietprijs tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 6. In geval goederen in veiling een overeengekomen start- of limietprijs niet bereiken, worden ze ingehouden. Bernaerts Auctioneers BV zal deze stukken opnieuw aanbieden op de After Sale die loopt tot maandag 12u na de live-veiling. Desgevallend kan Bernaerts Auctioneers BV deze goederen opnieuw aanbieden op een of andere volgende live-veiling met een nieuwe limietprijs tot 50% op de initiële start- of limietprijs. Ter dekking van de onkosten zal 5% met een minimum van € 15 worden aangerekend op de overeengekomen waarde tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dit in geval van inhouding. Voor goederen met een waarde van minder dan € 3000 worden geen limieten aanvaard tenzij anders overeengekomen. Voor alle goederen die na verwittiging vanwege Bernaerts Auctioneers BV niet binnen de 21 dagen worden afgehaald door de verkoper, worden bewaringskosten aangerekend pro rata van € 5 per dag per kavel. Bernaerts Auctioneers BV behoudt zich het recht voor deze goederen te verkopen na hiervan de verkoper voorafgaandelijk op de hoogte te hebben gesteld om eventuele (bewarings)kosten te recupereren.
 7. De toezending van goederen aan Bernaerts Auctioneers BV dient franco te geschieden. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, etc. zijn ten laste van afzender-verkoper. Indien Bernaerts Auctioneers BV ontvangen goederen terugzendt naar de verkoper, gebeurt dit alleen en uitsluitend op risico en kosten van deze laatste. Deze terugzendingen worden in geen geval door Bernaerts Auctioneers BV verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen.
 8. Bernaerts Auctioneers BV zal de verkoper de netto-opbrengst van de verkoop uitbetalen na afhouding van haar commissie en eventuele andere overeengekomen kosten zoals restauratie, expertise, transport, etc. dit voor zover de Bernaerts Auctioneers BV op haar beurt reeds betalingen ontving van de koper. In geval van twijfel omtrent de solvabiliteit van de koper en/of betwisting over omschrijving of aard van een voorwerp of om welke reden ook, heeft de Bernaerts Auctioneers BV het recht de betaling aan de verkoper zolang uit te stellen tot de betaling van de koper bekomen is.
 9. De verkoper geeft Bernaerts Auctioneers BV de toelating van de door hem ingebrachte goederen te verkopen tegen verkoopsvoorwaarden die Bernaerts Auctioneers BV het meest aangewezen toeschijnen.
 10. Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door Bernaerts Auctioneers BV bevestigd worden, bestaan niet.
 11. De verkoper dient, wanneer hij btw-plichtige is en als dusdanig goederen verkoopt op voorhand alle nodige gegevens voor facturatie aan Bernaerts Auctioneers BV te verstrekken.
 12. De uitbetaling geschiedt vanaf vijf weken nadat de goederen in veiling worden gebracht, verkocht en betaald door de koper.
 13. De teruggave van onderhavig document is noodzakelijk én verplicht voor de afhaling van de goederen bij terugname.
 14. Onderhavig document geldt als basisovereenkomst en is bijgevolg niet geldig als expertiseverslag. In de periode tussen het opmaken van het document en het in veiling brengen van de goederen kunnen veranderingen, wijzigingen allerhande worden toegevoegd of weggelaten aan de initiële beschrijving, schatting- en/of limietprijs.
 15. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbank van Antwerpen.

Laatst bijgewerkt: 20 sept 2022.