Ga naar de inhoud

De Redactie, overzicht

hln.be

A City is not a Road

Artists for Ringland

                                                                                        CATALOG PDF VERSION

Kunstenaars hebben in de loop van de geschiedenis altijd de rol van voortrekker, de verdedigers van het nieuwe, het ongekende, opgenomen. Ze zijn vaak het gezicht van een veranderende maatschappij. Ook nu scherpen ze de communicatie over Ringland aan.

Het onafhankelijke burgerinitiatief Ringland wenst een overkapping van de ring rond Antwerpen. Oorspronkelijk is dit een alternatieve aanpak voor de verkeersproblematiek rond Antwerpen zoals voorgesteld met het BAM /Oosterweel tracé. Maar A City is Not a Road. Ringland ontpopt zich ondertussen tot een project van leefbaarheid in en buiten de stad. Een uitdaging die Ringland aangaat. Het is nu of nooit: de kans van de eeuw voor een nieuw leefbaar Antwerpen. De overkapping van de ring maakt veel mogelijk. Aan zet zijn een visionaire stadsontwikkeling die de stadskern met omliggende districten verbindt en niet scheidt; een stad die een betere luchtkwaliteit en minder verkeersgeluid garandeert; een stad die het doorgaand (internationaal) verkeer van het lokale splitst, ondergronds. De overkapping creëert open groene ruimte, gezonde lucht, een nieuwe mix aan woongelegenheden, goede verkeersdoorstroming en mogelijkheden om aan sport en cultuur te doen. Ringland verbindt.

Voor meer info:
http://ringland.be

Pers:
ATV
Gazet van Antwerpen
Het Laatste Nieuws
De Standaard
De Tijd
Het Nieuwsblad

Met de opbrengst van de veiling zal Ringland een dynamisch 3D-model van zijn overkappingsconcept ontwerpen en verdere studies door de Ringland academies bekostigen. Dat allemaal met als doel de betrokken beleidsmakers te sensibiliseren om een historisch belangrijke keuze te maken voor Antwerpen en de regio. Kan dit burgerinitiatief voor een visionair stadsproject ook in andere steden aanstekelijk zijn?

De werken worden tentoongesteld tijdens het Antwerp Art Weekend, van 19 tot 22 mei, in het Veilinghuis Bernaerts, Museumstraat 25, 2000 Antwerpen.

Openingsuren tentoonstelling
Donderdag 19 mei: 12 tot 18 uur
Vrijdag 20 mei: 12 tot 22 uur
Zaterdag 21 mei: 12 tot 18 uur
Zondag 22 mei: 12 tot 16 uur

     Veiling
De veiling vindt plaats op zondag 22 mei om 16 uur.

Veilinghuis Bernaerts
Verlatstraat 16-22, 2000 Antwerpen
T +32 (0)3 248 19 21

Gerechtsdeurwaarderskantoor
Patrick GREEVE
Gerechtsdeurwaarder
Riemstraat 19-21
2000 ANTWERPEN
stelt zich ten dienste van de organisatie Ringland.

Wijze van bieden
1. Live in de zaal
Registratie kan tijdens de expodagen en tijdens de veiling.
Hier krijgt u een biednummer overhandigd.
2. Per telefoon
Download hier het formulier: formulier telefonisch bieden
Dit is mogelijk tot zondag 22 mei 14u.
3. Per schriftelijk bod
Download hier het formulier: formulier schriftelijk bieden
Dit is mogelijk tot zondag 22 mei 14u.
4. Via Live Webcast
1) U dient zich vooraf te registreren door <Live Bidding> te klikken op de welkomstpagina en een kopie van uw identiteitskaart te sturen. U verklaart de algemene veilingvoorwaarden te accepteren.
2) U ontvangt een bevestigingsmail waar u klikt op de link. U bent dan ’approval pending’: uw gegevens worden verwerkt door onze administratie.
3) U ontvangt u een mail waarin staat dat u de veilingvoorwaarden geaccepteerd heeft.
4) Vanaf dan kan u de veiling mee volgen en meebieden.
Registratie
Registratie kan vanaf heden.
De commissie bij deze Live Webcast veiling bedraagt 26% op de hamerprijs.
De normale commissie van 22% blijft behouden voor biedingen in de zaal (floor), schriftelijke kooporders,
telefonische biedingen en biedingen via email (bidding@bernaerts.be).
Afhalen
Afhalen kan onmiddellijk na de veiling, ten laatste maandag 23 mei 9-12/ 13-17u30.
Deelnemende artiesten:
Åbäke, Nel Aerts, Philip Aguirre y Otegui, Francis Alÿs, Nick Andrews, Carla Arocha & Stéphane Schraenen, Jessica Backhaus, Miroslaw Balka, Stijn Bastianen, Fred Bervoets, Karina Beumer, Guillaume Bijl, Karin Borghouts, Kasper Bosmans, Dirk Braeckman, Koen Broucke, Pavel Büchler, Wim Catrysse, Sarah & Charles, David Claerbout, Tine Colen, Vaast Colson, Leo Copers, Cel Crabbeels, Alexandra Crouwers, Honoré d’O, Anne Daems, Geoffrey de Beer, Sergio De Beukelaer, Claire de Jong, Eva De Leener, Damien De Lepeleire, Fen de Villiers, Koenraad Dedobbeleer, Luc Deleu, Stefaan Dheedene, Els Dietvorst, Kristien Dirkx, Marcin Dudek, Kris Fierens, Yannick Val Gesto, Tina Gillen, Geert Goiris, Nicolas Grenier, Johan Grimonprez, Liesbet Grupping, Kati Heck, Vermeir & Heiremans, Lodewijk Heylen, Pieter Huybrechts, Sven ‘t Jolle, Katrin Kamrau, Deborah Kelly, Jan Kempenaers, Ermias Kifleyesus, Susanne Kriemann, Germaine Kruip, Conny Kuilboer, Kim Kyoungae, Christophe Lemaitre, Bernd Lohaus, Antonia Low, Valérie Mannaerts, Jelle Martens, Pol Matthé, Michèle Matyn, Philip Metten, Wesley Meuris, Pieter Laurens Mol, Marc Nagtzaam, Surendran Nair, Nadia Naveau, Johan Nieuwenhuize, Ria Pacquée, Tinka Pittoors, Tom Poelmans, Veronika Pot, Denie Put, Lucie Renneboog, Thomas Rentmeister, Cristian & Marius Bors & Ritiu, Perry Roberts, Rekha Rodwittiya, Guy Rombouts, Maxime Rossi, Karin Sander, Lieven Segers, Martine Stig, Tommy Støckel, Christophe Terlinden, Koen Theys, Adrien Tirtiaux, Luc Tuymans, Roeland Tweelinckx, Steve Van den Bosch, Benny Van den Meulengracht-Vrancx, Sofie Van Der Linden, Paul Van Hoeydonck, Anne-Mie Van Kerckhoven, Marilou van Lierop, Vanessa Van Obberghen, Philippe Van Wolputte, Pieter Vermeersch, Robin Vermeersch, Katleen Vinck, Saskia Olde Wolbers, Linghan Ye.

VEILINGVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden

KUNSTVEILING BERNAERTS deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden en dat eenieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de toepassing van deze voorwaarden volledig aanvaardt.

1. Zitdag 

De openbare verkoping heeft plaats bij mondeling bod en/of bij geschreven bieding. De toewijzing geschiedt aan de meestbiedende, per lot, tegen contante betaling. Ten tijde van de veiling dient de koper zijn naam, adres, telefoonnummer, identiteitskaartnummer en handtekening op de aankoopkaart van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS te vermelden, indien hij dit niet op voorhand heeft gedaan. De bieders moeten hun bod uitbrengen bij middel van het hen toegekende nummer.

Bij bieding via Webcast moet de koper ten laatste 5 uur voor aanvang van de opeenvolgende veilingsessies geregistreerd zijn door het registratieformulier op de website www.bernaerts.be te hebben ingevuld. 

2. Verbintenis van de bieder

Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Nochtans heeft hij geen verhaal indien de verkoping om gelijk welke reden wordt gestaakt.

3. Leiding van de verkoopsverrichtingen, orde 

De gerechtsdeurwaarder (kantoor Patrick GREEVE, Gerechtsdeurwaarder, Riemstraat 19-21, 2000 ANTWERPEN) handhaaft de orde gedurende de verkoping. In geval de vrijheid van opbod door geweld of bedreiging of door gelijk welk ander frauduleus middel belemmerd of gestoord wordt, is artikel 314 van het Strafwetboek van toepassing. Hij beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, rijzende ingevolge de verkoping, onder meer betreffende het bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder. De veilingmeester heeft onder meer het recht: het minimum van ieder bod te bepalen, het bod te weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt; in dat geval blijft de vorige bieder verbonden, de verkoping te staken zonder desbetreffend aan de bieders uitleg te geven, gelijk welk lot te verdelen, samen te voegen of terug te trekken uit de veiling. In geval een limietprijs werd vastgesteld door de inbrenger/verkoper, heeft KUNSTVEILINGEN BERNAERTS het recht voor rekening van de inbrenger/verkoper op te bieden. De KUNSTVEILINGEN BERNAERTS behoudt zich het recht voor gelijk welk bod te weigeren dat gedaan wordt door onbekende kopers, tenzij zij in handen van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS een evenwaardig bedrag consigneren of een voldoende bankgarantie stellen.

4. Koper bij lastgeving of sterkmaking 

De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat hij deze aan de veilingmeester dadelijk na afloop van de veiling opgeeft. De koper staat in voor de gegoedheid en de handelingsbekwaamheid van zijn lastgever; eenieder blijft aansprakelijk voor zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.

5.Waarborg 

De toewijzing zal geschieden zonder volstrekte waarborg – omtrent onder meer authenticiteit – vanwege de optredende veilingmeester en de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. 

De goederen en kunstvoorwerpen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder volstrekte waarborg. De kopers worden geacht de goederen en kunstvoorwerpen te hebben bezichtigd en onderzocht en hun bod met kennis van zaken te hebben gedaan. De schattingprijzen zoals vermeld in de catalogus worden door het veilinghuis enkel ten informatieve titel verstrekt. 

De catalogus op papieren drager (ook gratis consulteerbaar en te downloaden op de website www.bernaerts.be) prevaleert op de elektronische. Uitzonderlijk kan de verkoop van een kunstvoorwerp geannuleerd worden en de toewijzingsprijs aan de koper worden terugbetaald als hij het aangekocht voorwerp binnen de maand retourneert met het bewijs dat het een vervalsing is, en voor zover dat het voorwerp in dezelfde staat en toestand verkeert als op het ogenblik van de veiling.

6. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid 

Alle verplichtingen die uit de verkoop voortvloeien, rusten van rechtswege hoofdelijk en ondeelbaar, zowel wat de rechtspersonen als wat de natuurlijke personen betreft, op al degenen die voor gezamenlijke rekening kopen, op de uiteindelijke koper en degenen die voor hem gekocht hebben, op de borgen onderling en degenen voor wie zij zich borg stellen, alsook op de erfgenamen en rechtverkrijgenden van elk der bedoelde personen.

7. Betaling van de koopprijs en de kosten door de koper 

Onmiddellijk na de veiling of bij de afhaling van de goederen moet de koper de koopprijs, vermeerderd met 22% op de toewijzingsprijs, inclusief BTW, voor de kosten, aan KUNSTVEILINGEN BERNAERTS betalen. Bovendien geeft ieder lot aanleiding tot inning van administratiekosten ten bedrage van € 2 vermeerderd met het eventueel volgrecht op een origineel kunstwerk, toegewezen voor meer dan € 2000, en wel als volgt: 4% van het deel van de toewijzingsprijs tot en met € 50.000,00; 3% van het deel van de toewijzingsprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000,00; 1% van het deel van de toewijzingsprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000,00; 0,50% van het deel van de toewijzingsprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000,00; 0,25% van het deel van de toewijzingsprijs boven € 500.000,01. Het volgrecht mag evenwel nooit meer bedragen dan € 12.500,00. Het tarief van de eerste schijf, namelijk 4%, moet worden toegepast op het volledige bedrag dat binnen deze schijf valt.

Enkel eurobiljetten (tot een bedrag van € 3.000 per item, kost inbegrepen) of een door een Belgische bank gewaarborgde cheque in euro (of Bancontact) zullen worden aanvaard ter betaling van de koopprijs en de kosten. De kosten van inning van cheques zijn ten laste van de koper. Dit moet op elke cheque vermeld worden. Betaling met kredietkaart zoals Visa, Mastercard of Eurocard brengt een meerkost met zich mee van 1,50%. Ingeval van betaling door middel van een niet-gewaarborgde cheque kan de vrijgave van de goederen tot bij de creditering worden geschorst.
Een commissie van 26% wordt gerekend voor biedingen via de live WEBCAST veilingen.

8. Schuldvergelijking-schuldvermenging 

De koper kan zich niet beroepen op schuldvergelijking, noch op schuldvermenging, noch op artikel 1653 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek in verband met de stoornis van de koper. 

9. Herveiling – rouwkoop 

Indien de koper, degene aan wie een goed is toegewezen, de borg en/of de opgegeven lastgever in gebreke blijven de in deze voorwaarden voorgeschreven verplichtingen onmiddellijk te vervullen of aan één van de verkoopsvoorwaarden onmiddellijk te voldoen, dan kan het goed ten laste van hem aan wie het is toegewezen, weder verkocht worden bij rouwkoop. De wederverkoop geschiedt onder toezicht van de reeds aangezochte gerechtsdeurwaarder, onder dezelfde veilingvoorwaarden. De in gebreke gebleven koper is gehouden tot betaling van het verschil tussen de prijs waarvoor hij heeft gekocht en die van de herveiling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen in geval de herveiling een hogere verkoopprijs oplevert. Dat overschot komt ten goede aan de inbrenger/verkoper. De rouwkoper is daarenboven gehouden tot de betaling van de kosten veroorzaakt door zijn verzuim en door de herveiling, alsmede van de andere kosten van welke aard ook, onverminderd schadevergoeding om welke reden ook. Het overhandigen van een bankcheque die bij de eerste aanbieding niet terstond wordt betaald, geldt als verzuim van betaling, onverminderd de toepassing van de strafwet mocht daartoe aanleiding zijn, en de vergoeding van protest, disconto en andere kosten.

10. Eigendomsovergang-maatregelen tot bewaring 

Vanaf de toewijzing is het risico voor rekening van de koper. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bij de toewijzing bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken. Onmiddellijk na toewijzing wordt het goed met de meeste zorg bewaard. De koper dient echter alle nuttige maatregelen te nemen tot bewaring van het goed. Vanaf de toewijzing blijven de goederen nog enkel ter plaatse op risico en ten laste van de koper, die alleen verantwoordelijk is voor het door hem aangekochte goed.

11. Staat van de goederen-bezichtiging 

Daar de goederen en de kunstvoorwerpen te bezichtigen zijn voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden gebracht, wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat en de authenticiteit van de goederen en de kunstvoorwerpen. Hij heeft geen verhaal tegen de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, de optredende gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuim in de beschrijving van de goederen en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen. Alle gegevens betreffende de goederen en de kunstvoorwerpen in de catalogi, de advertenties, de brochures of gelijk welke andere geschreven mededelingen van de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, en met name de beschrijving en/of de oorsprong of echtheid ervan, worden slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, noch de instrumenterende gerechtsdeurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich. De veiling wordt voorafgegaan door een tentoonstelling gedurende dewelke KUNSTVEILINGEN BERNAERTS ter beschikking van het publiek zullen staan om naar beste vermogen en weten inlichtingen te verstrekken; de tentoonstelling heeft tot doel een nauwkeurig onderzoek van de staat van bewaring en de kwaliteit en de authenticiteit van de goederen mogelijk te maken evenals een toelichting over de eventuele gebreken of onjuistheden in de beschrijvingen uit de catalogus te geven. Daarenboven kan het publiek een beroep doen op KUNSTVEILINGEN BERNAERTS of een deskundige door de liefhebber gekozen, met het oog op een diepergaand onderzoek, gedurende de gehele duur van de tentoonstelling. KUNSTVEILINGEN BERNAERTS is niet bereid tot terugname, indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de nieuwe omschrijving mondeling aan het publiek werd verstrekt. Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt, ook wanneer dit toevallig en/of onvrijwillig gebeurt. Ook de bepalingen van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze openbare verkoping van toepassing.

12. Ingenottreding-afhaling 

De koper die de koopprijs en de kosten volledig heeft betaald, treedt in het genot van het verkochte goed. Bij de afhaling is de voorlegging van een aankoopkaart verplicht. Tijdens de veiling zelf mag geen enkel lot worden afgevoerd. Onmiddellijk na de veiling en ten laatste maandag 23 mei van 9-12/13-17u30 moeten de werken opgehaald. Behoudens uitdrukkelijke instemming van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS zal geen enkel lot worden afgeleverd voor de integrale betaling van de koopprijs en de kosten. De schade aangericht bij het afhalen of verplaatsen van de goederen is ten laste en gevare en voor rekening van de koper. Als de termijn van afhaling is verstreken, zal een intrest van 1% per maand op de toewijzingsprijs aangerekend worden, met een minimum van 12,50 euro per dag en per lot (voor administratie- en stockeerkosten). Bovendien kunnen de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, brand, ongeval of iedere schade die aangericht zou kunnen worden aan niet afgehaalde loten na het verstrijken van de termijn van afhaling. Elk transport van aangekochte goederen zal in de regel door de koper zelf geregeld worden op zijn eigen verantwoordelijkheid. Op verzoek van de koper kunnen de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, op kosten en risico van de koper, instaan voor de verzending van de voorwerpen. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, kortom alle formaliteiten en transport, zijn ten laste van de koper. Dergelijke verzending van aangekochte goederen aan de koper wordt in geen geval door het Veilinghuis verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen. Voor de afhaaltermijnen verwijzen we naar de specifieke voorwaarden, vermeld in de catalogus en op de website www.bernaerts.be .

13.Terugbetaling 

In geval de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, om welke reden ook, gehouden is tot terugbetaling van de aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kunnen worden aangerekend.

14. Geschreven en telefonische opdrachten 

Aan de hand van een geschreven opdracht belasten de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS zich gratis met de aankooporders van haar cliënten. De aankoop van de loten zal zo goedkoop mogelijk geschieden in zoverre de limietprijzen of andere eventuele offertes dat toelaten. De opdrachten dienen schriftelijk per brief of per fax te worden bevestigd, voorzien van de handtekening van de bieder. Een formulier voor geschreven bieding kan opgevraagd worden in de bureaus of tentoonstellingsruimte van de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS. De geschreven biedingen moeten degelijk ingevuld en ondertekend afgegeven worden aan de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS of aan haar medewerkers,5 uren voor de aanvang van het mondeling bieden of hen per (aangetekende) brief zijn bereikt voor dit tijdstip, dit laatste op risico van de schriftelijke bieder bij eventuele laattijdige ontvangst van het geschreven bod. Deze biedingen zijn geen aankooporders of commissies, doch aankoopopdrachten aan de vermelde prijs.
Bij gelijk bod heeft de mondelinge bieding voorrang op het geschreven bod. Indien er verscheidene geschreven aankoopopdrachten op eenzelfde lot, met gelijke bedragen het Veilinghuis bereiken en deze geschreven biedingen de hoogste biedingen op het kwestieuze lot zijn, zal het lot worden toegewezen aan diegene wiens aankoopopdracht het eerst het Veilinghuis heeft bereikt.
De veilingmeester is niet verplicht het publiek hiervan vooraf te verwittigen. Noch het mislopen van een schriftelijk bod, noch de gebeurlijke niet-totstandkoming, verbreking van een telefoonverbinding of storing van het netwerk, zal tot schadevergoeding ten laste van het veilinghuis kunnen aanleiding geven. In geval van meerdere gelijke biedingen, zal de eerst ontvangen bieding voorrang krijgen. De mogelijkheid om schriftelijk of telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS met zich brengt. 

15. Schade 

Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt.

16. Bevoegde rechtbank 

Alle geschillen in verband met de verkoping vallen in voorkomend geval onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, ongeacht de woonplaats van de partijen. Voor geval een beroep wordt gedaan op vertalingen van deze voorwaarden van verkoop, prevaleert de Nederlandstalige tekst.